«Європейський консалтинговий центр «Євроконсалтинг»

Перелік послуг, що надаються «Євроконсалтингом», може бути розділений на наступні блоки:
1. Комплексне юридичне обслуговування, зокрема:
1.1. Юридичний, бухгалтерський і податковий аудит та / або ревізія господарської діяльності підприємств, в тому числі:
А. перевірка юридичного статусу та установчих документів, корпоративних відносин підприємства;
Б. перевірка правильності та повноти ведення податкового і бухгалтерського обліку, правильності та вчасності подання фінансової звітності.
В. перевірка та виявлення фактів зловживань і порушень законодавства посадовими особами та матеріально відповідальними працівниками підприємства;
Г. перевірка законності придбання та користування правами на земельні ділянки, нерухоме майно, незавершене будівництво, транспортні засоби підприємства, правами користування (управління, зберігання) чужим майном; перевірка законності придбання й здійснення підприємством права спільної часткової власності;
Д. юридична експертиза законності та оптимальності діючих на підприємстві договорів;
Е. перевірка законності господарської діяльності підприємства з точки зору наявності необхідних дозволів і ліцензій;
Є. перевірка ведення претензійно-позовної роботи;
Ж. перевірка дотримання вимог законодавства у сфері трудових правовідносин на підприємстві;
З. перевірка дотримання підприємством законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.
І. перевірка дотримання підпрємством антимонопольного законодавства.
1.2. Розробка та юридичне супроводження інвестиційних проектів, включаючи інвестування шляхом придбання нерухомого майна та земельних діляноок і корпоративних прав (включаючи реєстрацію права власності).
1.3. Комплексне юридичне забезпечення будівельних проектів та проектів забудови територій.
1.4. Приватизація, оренда, концесія і відчуження державного і комунального майна. Купівля-продаж та надання земельних ділянок в користування на умовах оренди, суперфіцію, емфітевзису; підготовкаюридичних документів для проведення земельних аукціонів.
1.5. Юридичне супроводження створення, реорганізації (виділу, поділу, приєднання, перетворення, злиття), ліквідації юридичних осіб усіх організаційно-правових форм, об’єднань громадян, об’єднань юридичних осіб (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів).
1.6. Юридичне супроводження створення та організації діяльності холдингових компаній тощо.
1.7. Юридичне супроводження збільшення та зменшення статутних капіталів юридичних осіб.
1.8. Юридичне спроводження реєстрації та скасування реєстрації випуску цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, опціонів).
1.9. Попередня перевірка необхідності отримання згоди Антимонопольного комітету України на концентрацію чи узгоджені дії, отримання попередньої згоди АМК України на усі види концентрацій та узгоджених дій; супроводження справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції в АМК України
1.10. Супроводження справ про порушення законодавства про цінні папери в Державній комісії з цінних паперів та фондовогоринку України.
1.11. Складання та експертиза усіх видів цивільно-правових договорів для внутрішньо - та зовнішньоекономічної діяльності; розробка організаційно-правових договорів для акціонерних товариств; розробка статутів та внутрішніх положень (включаючи положення про органи управління, колективні договори, правил внутрішнього трудового розпоряджку тощо) для усіх юридичних осіб.
1.12. Отримання ліцензій, патентів, індивідуальних дозволів НБУ на операції з валютними цінностями, інших дозвільних документів.
1.13. Представництво інтересів в судах, господарських, адміністративних судах (зокрема, спори з органами ДПС, КРУ, АМК, ДКЦПФР, органами БТІ, державними реєстраторами) усіх інстанцій (включаючи представництво інтересів у кримінальних справах); складання усіх видів процесуальних документів.
1.14. Юридичне супроводження підприємств під час проведення перевірок органами КРУ, ДПС та правоохоронними органами; підготовка заперечень на висновки органів КРУ та ДПС.
1.15. Аналітичні огляди законодавчих і нормативних документів.
2. Організація та управління спільною (сумісною) господарською діяльністю без створення юридичної особи, в тому числі у формі простого товариства.
3. Організація управління майном, в тому числі цінними паперами.
4. Антикризове управління, санація і реструктуризація окремих підприємств та груп пов’язаних підприємств.
5. Вивчення ризиків щодо можливості рейдерської атаки на підприємство і організація протекціоністських („антирейдерських”) заходів для захисту корпоративних інтересів власників.
6. Аналіз і розробка нестандартних систем і форм організації та фінансування господарської діяльності.
7. Експертна оцінка вартості майна і бізнесу.
8. Постановка фінансового менеджменту і податкове планування. Побудова і впровадження заходів фінансової оптимізації із застосуванням різноманітних господарських договорів та фінансових інструментів (цінних паперів, деривативів тощо), інститутів спільного інвестування.
9. Підготовка і реалізація інвестиційних проектів, обґрунтування способів залучення інвестицій.
10. Оптимізація системи господарських взаємин між підприємствами.
11. Побудова і консалтинговий супровід бізнесів-схем.
12. Розробка й оптимізація систем управління і правил процедури.
13. Експертна оцінка привабливості потенційних об’єктів інвестування (DUE DILIGENCE).

«Євроконсалтинг» пропонує потенційним клієнтам різні форми співробітництва:
разові договори;
абонементне обслуговування;
довгострокові договори з наданням послуг за вимогою («консалтинговий патронаж»).

Перейти на сайт